บริษัทรับทำบัญชี

15 Jul: เปิดบริษัทต้องทำอะไรบ้าง = สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้

สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้เมื่อเปิดบริษัท  ซึ่งหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี  นำส่งภาษี และผลประกอบการต่างๆ ให้หน่อยงานราชาการตามที่กฎหมายกำหนด  ซึ่งหลายๆ ครั้งผู้ประกอบการอาจจะละเลยหรือไม่เข้าใจในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ  จนนำมาสู่การเสียค่าปรับจนทำให้บริษัทเสียหายเป็นจำนวนมาก  และต้องหยุดประกอบกิจการไปในที่สุด ในแต่ละปีบริษัทต้องจัดทำบัญชีและภาษี พร้อมทั้งนำส่งผลประกอบการของบริษัท ดังนี้ บันทึกบัญชี ทุกครั้งที่เกิดรายการค้า  โดยการบันทึกบัญชีนั้นจะแยกเป็นหมวดหมู่และประเภทบัญชีหลัก  (แยกตามหมวดหมู่ : สินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน …