Scroll Top

บริการวางระบบบัญชี

บ.สบายใจการบัญชี จก.

บริการวางระบบบัญชี

เพื่อให้องค์กรของบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การควบคุมภายในที่ดีจะช่วยป้องกันและสามารถตรวจสอบพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที ทั้งที่เจตนาทุจริต การประมาท การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้และประสบการณ์ ระบบบัญชีที่ดีจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

พื้นที่ในการรับงาน
ให้บริการรับวางระบบบัญชีทั่วราชอาณาจักร นอกเหนือกรุงเทพฯและปริมณฑลสำนักงานจะคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ซึ่งทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ค่าบริการวางระบบบัญชี

  • ค่าบริการวางระบบบัญชีเริ่มต้นที่ 25,000 บาท / ระบบ
  • ค่าบริการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในเริ่มต้นที่ 30,000 บาท / ครั้ง
  • สามารถโทรสอบถามราคาได้

ขอบเขตการดำเนินงาน

ในธุรกิจแต่ละประเภทย่อมมีคุณสมบัติและเอกลักษณ์พิเศษเป็นของตัวเองที่แตกต่างกันไป  ซึ่งทำให้การควบคุมภายในและระบบบัญชีมีความแตกต่างกันไปด้วย  ดังนั้นการวางระบบบัญชีจะรวมถึงการวางระบบเอกสาร  ระบบบัญชี  ระบบรายงานและระบบสอบยันภายใน  รวมถึงระบบการควบคุมภายในต่างๆ ที่ควรจะมีของบริษัท  โดยจะเน้นระบบบัญชีทางการเงินของบริษัท  จึงต้องมีการบันทึกข้อมูลและสรุปรายการที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ รวมทั้งการรายงานฐานะการเงินและวัดผลการดำเนินงาน  ให้ฝ่ายจัดการได้ทราบเป็นระยะเพราะหน่วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายมีกระจัดกระจายอยู่ตามแต่ละสาขา  การกำหนดวิธีการและการออกแบบเอกสารบัญชี  เพื่อที่จะช่วยให้การควบคุมภายในของท่านมีประสิทธิภาพ