Scroll Top

บริการที่ปรึกษาบัญชีและภาษี

บ.สบายใจการบัญชี จก.

บริการที่ปรึกษาบัญชีและภาษี

พื้นที่ในการรับงาน
ให้บริการที่ปรึกษาบัญชีและภาษีทั่วราชอาณาจักร นอกเหนือกรุงเทพฯและปริมณฑลสำนักงานจะคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ซึ่งทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ค่าบริการที่ปรึกษาบัญชีและภาษี

 • ค่าบริการเริ่มต้นที่ 5,000 บาท / เดือน ขึ้นอยู่กับประเภทและความซับซ้อนของการให้บริการที่ปรึกษาบัญชีและภาษี
 • สามารถโทรสอบถามราคาได้ 

บริการให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร

ปัจจุบันกฎหมายบัญชีและภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  หากธุรกิจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายบัญชีและภาษีอากรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จะช่วยลดประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหาย  และกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ  ทั้งยังไม่ต้องเสี่ยงต่อการเสียเบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม  หรือความผิดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

สำนักงานยินดีเสนอบริการและให้คำปรึกษาทางด้านการวางแผนภาษีอากร  เพื่อให้เสียภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด  และสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่กฎหมายให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การวางแผนภาษีอากร

สำนักงานยินดีเสนอบริการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล  การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม  การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ  และการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  เพื่อให้ธุรกิจของท่านมีแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง  และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด  โดยมุ่งหวังให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียนั้นเป็นจำนวนที่ประหยัดที่สุด  รวมทั้งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด  โดยไม่อาศัยการทุจริตหรือเลี่ยงภาษีอากร

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

การวานแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล  เป็นการออกแบบการดำเนินธุรกิจไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับรายการรายได้  รายจ่าย  และ  กำไรหรือขาดทุน  โดยคำนึงถึงประเภทภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติทางภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจนั้นๆ  เพื่อความถูกต้อง  ครบถ้วนในทุกประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคลและต้องเสียเป็นจำนวนน้อยที่สุด  รวมทั้งการใช้ประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด  โดยไม่อาศัยการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้นิติบุคคล  ซึ่งจะทำให้ถูกประเมินภาษีย้อนหลังได้

การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลประกอบด้วย

 1. การวางแผนเพื่อเริ่มกิจการหรือเมื่อเริ่มกิจการใหม่
 2. การวางแผนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล
 3. การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลด้านรายได้
 4. การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลด้านรายจ่าย
 5. การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลด้านทรัพย์สิน หนี้สิน  และส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของเจ้าของ
 6. การวางแผนเกี่ยวกับหน้าที่ทางภาษีได้นิติบุคคล
 7. การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

 1. เพื่อให้การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นไปโดยถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นจำนวนน้อยที่สุดโดยไม่ใช้การหลีกเลี่ยงภาษีอากร
 2. เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลในอดีตและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี โดยมุ่งแก้หรือป้องกันที่สาเหตุแห่งปัญหา
 3. เพื่อประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ถูกต้อง เช่น  เบี้ยปรับ  เงินเพิ่มภาษี  ค่าปรับทางอาญา
 4. เพื่อใช้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น
  • การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
  • การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรที่กำหนดโดยกรมสรรพากร
 5. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นและไม่ได้มาตรฐาน
 6. เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเรียกตรวจสอบภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินสรรพากร
 7. เพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเงินได้นิติบุคคล

 1. ผู้เชี่ยวชาญภาษีอากร
 2. ฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
 3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 4. ฝ่ายการตลาดและการขาย
 5. ฝ่ายกฎหมาย
 6. ฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจที่ต้องการจัดให้มีการวางแผนภาษี

1. ปัญหาการปฏิบัติงานต่างๆ ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ในงานปกติประจำวันผิดพลาดไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกฎหมาย  อันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจทางประมวลรัษฎากร การสับสนทางประมวลรัษฎากร การขาดทักษะหรือประสบการณ์ทางด้านภาษีอากร เช่น

1.1 ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบันทึกการรับรู้รายได้ทางภาษีอากร
1.2 ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้ามเล็กๆ น้อยๆ
1.3 ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารประกอบการลงรายการ
1.4 ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้แบบแสดงรายการ
1.5 ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานสรรพากร

2. ปัญหาการปฏิบัติการในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจตลอดจนการทำสัญญา ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของกฎหมาย
3. ปัญหาความแตกต่างของหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขทางธุรกิจ  และบัญชีการเงินกับหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขภาษีเงินได้นิติบุคคล (ปัญหาบัญชีภาษีอากร) เช่น

3.1 ปัญหาความแตกต่างของเงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้
3.2 ปัญหาความแตกต่างของเงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่าย
3.3 ปัญหาความแตกต่างของหลักเกณฑ์ในการตีราคาทรัพย์สิน หนี้สิน

4. การเปลี่ยนแปลงให้เกิดความหลากหลายทางธุรกิจ เช่น

4.1 ต้องการควบหรือรวมบริษัท
4.2 ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
4.3 ต้องการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
4.4 ต้องการผู้ร่วมลงทุนรายใหม่
4.5 ต้องการความเป็นมาตราฐานสากล

5. ปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรขององค์กรยังเป็นไปอย่างไม่เต็มที่หรือสมบูรณ์ตามที่ควรจะเป็น เช่น

5.1 สิทธิประโยชน์ด้านรายได้หรือการยกเว้นรายได้ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดสิทธิไว้ให้
5.2 สิทธิประโยชน์ด้านรายจ่ายหรือการให้สิทธิประโยชน์รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้นตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดสิทธิไว้ให้
5.3 สิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินและหนี้สิน ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา  การใช้สิทธิเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เป็นสินค้าคงเหลือ

6. ปัญหาอื่นๆ เช่น
6.1 ความแตกต่างของรายได้ตาม ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30
6.2 ปัญหาการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
6.3 ปัญหาการขจัดข้อโต้แย้งทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร